yam 2018 header

任劍輝傳

任婉儀 尋找愛她的人    任劍輝傳   (節錄)

在中央圖書館借出來的1968年「戲迷情人---任劍輝傳」
是用膠袋包裝着的一本小小書籍,原裝版本,纸頁發黄,書面印著“每册定價港幣壹元陸角”。
這是六十年代的消費價格。全港圖書館只能在中央借閱真本,絕版有價。
電影資料館藏書中亦有一份影印本。

首頁的名題 “ 任劍輝慧劍重輝 白雪仙仙鳳和鳴 ” 書籍共108頁68段文。

任劍輝傳
任劍輝傳16
任劍輝傳17
任劍輝傳29
任劍輝傳30
任劍輝傳32
任劍輝傳33
任劍輝傳34
任劍輝傳45
任劍輝傳59
任劍輝傳67
 
 
 
Index 2022 footer

  |    eileen    |    teresa    |    yam    |                              Copyright © 2022 Bubble Lee. All Rights Reserved.

top                 twitter facebook rss